Početna strana

Naše UslugeFaktori RizikaPrevencijaKontakt

 

N A Š E   U S L U G E

 

Kardiološki Pregledi

Specifično usmeren i strpljiv razgovor sa pacijentom vođen od strane našeg iskusnog i stručnog osoblja je, pored savremene opreme za dijagnostiku, uslov za kvalitetan i potpun kardiološki pregled. Pažljivo analiziranje subjektivnih tegoba  pacijenta, kao što su bolovi, gušenje, aritmičan srčani rad, nesvestica i vrtoglavica, glavobolja, brzo zamaranje, oticanje nogu i dr, koji su vezani za pojedine organe i organske sisteme, kao i njihove povezanosti sa raznim  aktivnostima i uticajima (tzv. anamnestički podaci), su veoma bitni za postavljanje korektne dijagnoze i određivanje adekvatne terapije.

Nakon sagledavanja i analize pacijentovih tegoba vrši se fizički pregled kojim se pregledaju vidljive spoljne promene na telu, i uz eventualnu palpatornu proveru uočenih izmena, vrši se auskultatorni pregled pluća i rada srca, kao i merenje krvnog pritiska. Uz sagledavanje pacijentovih tegoba i nalaza dobijenih  fizičkim pregledom, vrši se EKG snimanje srca, a potom se određuju i eventualni dopunski pregledi  (laboratorijski nalazi,  Holter monitoring srčanog ritma, 24h Holter monitoring krvnog pritiska, Ehokardiografija odn. ultrazvučni pregled srca, kao i Ergometrijski test odn. test opterećenjem).

Nakon kompletiranja svih urađenih nalaza i pregleda i postavljanja dijagnoze, određuje se i savetuje eventualna dalja potreba za invazivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima (kateterizacija srca i stavljanje stentova, operacija na otvorenom srcu, ugradnja trajnog pejsmekera i defibrilatora i dr).

 

 

Holter srčanog ritma sa ekspertskom interpretacijom ritmologa

Holter srčanog ritma je značajna i informativna dijagnostička mogućnost, kojom u toku 24 časa registrujemo svaki električni kompleks srca, koji kao podražaj prethodi svakoj srčanoj kontrakciji. Analizom zabeleženog srčanog rada (kontinuiranog EKG zapisa) moćnim Holter sistemom „Medset“, u različitim dnevnim aktivnostima (fizički rad, trčanje, nerviranje, opuštenost, spavanje i dr.) dobija se uvid u eventualne poremećaje u radu srca. Interpretaciju različitih oblika poremećaja srčanog ritma (aritmija) vrši iskusni ritmolog.

Poremećaji srčanog ritma su sve češća pojava i kod mladih ljudi. Ukoliko se pravovremeno ne prepoznaju i ne tretiraju, mogu dovesti do fatalnog ishoda.

 

 

24 h monitoring krvnog pritiska (Holter krvnog pritiska)

Pouzdana metoda registrovanja rezultata više od 70 automatskih merenja krvnog pritiska tokom 24 sata u različitim dnevnim aktivnostima i situacijama. Pored mogućnosti utvrđivanja visine krvnog pritiska u različitim okolnostima i vremenskim razmacima, ta komforna metoda omogućava i praćenje efekata odgovarajuće terapije povišenog krvnog pritiska.

 

 

 

 

Ekspertska Ehokardiografija

Ekspertska ehokardiografija je ultrazvučni pregled srca koji vršimo najsavremenijim EHO aparatom - GE VIVID 7, a rade ga vrhunski stručnjaci za EHO. Ovakav pregled omogućuje nam potpuni uvid u srčane strukture i u funkcionalne parametre, i time nam daje mogućnost da otkrijemo i eventualne poremećaje na srcu. Ovim pregledom utvrđujemo srčani status, na osnovu čega se određuje i eventualna terapija i kontroliše efikasnost preduzetih terapijskih mera.

 

 

Ergometrija (test opterećenjem)

Ovaj test se obavlja na pokretnoj traci (treadmill) uz korišćenje vrhunskih računarskih programa za evaluaciju EKG parametara. Tokom testa procenjujemo funkciju srca u uslovima postepenog fizičkog opterećenja (povećavanje brzine kretanja i nagiba trake na kojoj pacijent hoda). Na osnovu ovog testa možemo otkriti skrivenu koronarnu bolest, utvrditi srčanu rezervu kod postojećih promena i poremećaja, kao i neke oblike malignih srčanih aritmija. Ponovljenim testiranjima možemo pratiti i efekte preduzetih terapijskih mera.

 

 

Specijalistički nalazi i mišljenja

Na osnovu kompletnog kardiološkog pregleda uz pomoć pojedinih najsavremenijih dijagnostičkih tehnika (Holter srčanog ritma, 24h monitoring krvnog pritiska, EHO, Ergometrija itd) i uz veliko kliničko iskustvo u kardiovaskularnoj patologiji, naša ordinacija daje visokokvalifikovana mišljenja i izveštaje o stanju kardiovaskularnog sistema pacijenata, o potrebi za daljim invazivnim hemodinamskim ispitivanjima i intervencijama na srcu (kateterizacija srca i eventualno stavljanje stenta). Utvrđujemo i indikacije za eventualnu operaciju na srcu i potrebu za ugradnjom trajnog pejsmekera ili implantabilnog defibrilatora. Takođe vršimo i kvalifikovano praćenje bolesnika nakon bolničkog ispitivanja i lečenja, odnosno nakon raznih intervencija na kardiovaskularnom sistemu.

 

<< Početna strana

SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA

Prof.dr. Josip Čikoš - kardiolog

21 000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića 7

tel. 021 423 833 (834), mob. 065 88 030 88, e-mail: ordinacijacikos@eunet.rs